Algemene Verkoopvoorwaarden

Laatste versie : 27 januari 2011

Artikel 1 : Definities

« Afnemer » de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een order plaatst bij de Verkoper

« Verkoper » Glasdon Europe SARL, 7 allée de la Briqueterie, 59493 Villeneuve d'Ascq (Frankrijk)

« Goederen » de producten en artikelen die door de Verkoper verkocht worden

« Bestelling » een bestelopdracht of een order die door de Afnemer geplaatst wordt voor het leveren van Goederen. De bestelling kan telefonisch of schriftelijk geplaatst worden.

« Schriftelijk » Houdt alle hiernaast gedetailleerde communicatiemiddelen in : fax, e-mail, post of enig, ander communicatiemiddel dat gebruik maakt van de geschreven taal.

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomst – "Online" geplaatste bestellingen

Door het plaatsen van zijn/haar bestelling aanvaardt de afnemer zonder enige reserve deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Enige, specifieke, door de Afnemer opgelegde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voorafgaande bespreking en schriftelijk akkoord. Onmiddellijk na het plaatsen van een bestelling « online » (via de website www.glasdonzoutstrooier.nl of enig, ander elektronisch communicatiemiddel dat door de Verkoper ter beschikking van de Afnemer wordt gesteld), zal de Afnemer een ontvangstbericht van zijn/haar bestelling per e-mail ontvangen. Het ontvangstbericht geeft een gedetailleerd overzicht van de bestelling weer. In géén geval is het ontvangstbericht te beschouwen als een orderbevestiging of als een aanvaarding door de Verkoper van de geplaatste Bestelling. De definitieve aanvaarding van de geplaatste Bestelling en de totstandkoming van de overeenkomst tussen de Afnemer en de Verkoper zullen pas plaatsvinden wanneer de Verkoper zijn aanvaarding van de bestelling aan de Afnemer via een per e-mail verzonden orderbevestiging uitdrukt.

Artikel 3 : Prijzen

De goederen worden afgeleverd tegen de prijs die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldig is. Alle eenheidsprijzen worden in Euro vermeld en zijn exclusief BTW, welke – indien van toepassing – op de definitieve factuur toegevoegd zal worden tegen de percentage die op de datum van de levering geldig is. Tenzij anders vermeld op de individuele prijslijsten (rokersabri's, fietsenstallingen, modulaire gebouwen en kiosken) zijn de leveringskosten voor leveringen in de Benelux reeds in de eenheidsprijzen inbegrepen.

Artikel 4 : Levering

De leveringstermijnen worden louter ter informatie vermeld en kunnen afwijken naargelang van de voorraad- en transportmogelijkheden van de Verkoper. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding hieromtrent. Een tijdige levering kan pas gebeuren indien de Afnemer aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan ten opzichte van de Verkoper.

Tenzij anders vermeld zijn onze eenheidsprijzen inclusief bezorg- en verpakkingskosten binnen België vanaf een bestelwaarde van € 250.

Houd er rekening mee dat als de bestelwaarde lager is dan € 250 er een toeslag van € 14,95 voor de bezorging in rekening wordt gebracht.

Artikel 5 : Betalingen

Onder voorbehoud van de aanvaarding van het dossier van de Afnemer door de debiteurenadministratie van de Verkoper, dienen betalingen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingskortingen voor vroegtijdige betalingen worden van de hand gewezen. Enige, specifieke, door de Afnemer opgelegde betalingstermijnen en/of -voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens voorafgaande bespreking en schriftelijk akkoord van de Verkoper. Indien de betalingen niet binnen de termijn plaatsvinden, dan is de Verkoper gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag.

Artikel 6 : Annulering - Retourrecht

(i) De annulering van een Bestelling door de Afnemer zal pas in acht genomen worden wanneer de Verkoper zijn/haar uitdrukkelijke aanvaarding Schriftelijk heeft doorgegeven. Indien de Afnemer zijn/haar Bestelling annuleert, is hij/zij gehouden aan de Verkoper om alle met het oog op de uitvoering van de Bestelling gemaakte kosten te vergoeden. (ii) De artikelen die door de Verkoper geleverd worden zijn nieuw. Vanaf de datum van ontvangst van het product heeft de Afnemer 7 werkdagen om het product in zijn originele verpakking en in goede staat te retourneren, waarbij de verzendkosten voor rekening van de Afnemer zijn. Dit recht vervalt echter wanneer de geretourneerde producten beschadigd raken. Indien de Afnemer reeds (een gedeelte) betaald heeft, dan zal terugstorting van het betaalde plaatsvinden. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om tot verrekening over te gaan, mocht een eerdere bestelling nog onbetaald zijn gebleven. Er is geen retourrecht op de rokersabri's, fietsenstallingen en modulaire gebouwen, welke op maat vervaardigd worden volgens de instructies van de Afnemer, die op ieder stadium van het vervaardigingproces op basis van tekeningen zijn/haar toestemming geeft voor het verdergaan met de productie.

Artikel 7 : Foutieve leveringen

Wanneer de levering niet conform de Bestelling of de pakbon is of wanneer de Goederen beschadigd, gebrekig of defect afgeleverd worden, dient de Afnemer de werkelijkheid van de geconstateerde schade en/of defecten te bewijzen. De Afnemer zal de Verkoper in de gelegenheid brengen om de schade en/of defecten zelf te constateren om deze voor zo ver mogelijk op te lossen. De Afnemer dient terstond bij aflevering het afgeleverde te controleren : Transport gerelateerde risico's Alle claims en klachten m.b.t. geconstateerde schade of gebreken moeten volgens de hieronder gedetailleerde procedure ingediend worden : § zichtbare schade op de verpakkingen : een verslag over de geconstateerde, zichtbare schade op de verpakkingen en producten dient onmiddellijk samen met de transporteur opgesteld te worden en de pakbon moet ook een vermelding van deze schade inhouden. § onzichtbare schade op de verpakkingen : een verslag over de geconstateerde, onzichtbare schade op de verpakkingen en producten dient binnen 3 werkdagen na de levering per aangetekend brief naar de transportmaatschappij opgestuurd te worden. In beide gevallen dient een kopie van het verslag binnen 5 werkdagen na de levering naar de Verkoper verzonden te worden. Na het verstrijken van voornoemde termijnen is het uitoefenen van het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt de Afnemer geacht de Goederen te hebben geaccepteerd. Indien de hierboven beschreven instructies niet nageleefd worden, zal de Afnemer aansprakelijk gesteld worden voor alle door de Verkoper opgelopen schade.

Artikel 8 : Eigendomsvoorbehoud

De eigendomsoverdracht zal gebeuren op het moment dat de afnemer al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De overdracht van de risico's zal gebeuren op het ogenblik van de levering van de goederen op de afgesproken leveringsplaats. De verkoper is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende goederen zonder rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden, zulks onverminderd het recht van de verkoper op schadevergoeding alsmede op vergoeding van de kosten van het terughalen van de goederen. De afnemer mag, totdat hij/zij aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, niet ten nadele van de verkoper en/of ten gunste van derden over de geleverde goederen beschikken, het vestigen van een pandrecht daaronder begrepen, ook niet indien de betreffende (rechts)handelingen doorgaans tot de normale uitoefening van het bedrijf van de afnemer behoren of indien het de normale bestemming van de goederen is.

Artikel 9 : Garantie

De garantie sluit uitdrukkelijk verborgen gebreken uit. De tussen beide partijen ontstane overeenkomst wordt aangegaan op eigen risico van de afnemer, die de verkoper voor o.a. verborgen gebreken van het verkochte niet aansprakelijk kan stellen. De verkoper is enkel aansprakelijk voor ontwerpgebreken indien ontwerpwerkzaamheden noodzakelijk zijn geweest bij het uitvoeren van de aangegane overeenkomst. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. De verkoper is evenmin aansprakelijk voor verlies of schade tijdens het vervoeren van de goederen, tenzij de afnemer hem tijdig op de hoogte brengt (zie artikel 7).

Artikel 10 : Technische specificaties van de producten

Conform het beleid van voortdurende innovatie en technologische ontwikkelingen van de producten behoudt zich de verkoper het recht voor om de samenstelling en technische specificaties van de producten te wijzigen.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

Alle aangeboden producten vallen onder de in Frankrijk van kracht zijnde wetgeving. De Verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de producten worden geleverd. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, politieke onrust, een gedeeltelijke of totale staking van in het bijzonder de posterijen, transport- of communicatiemiddelen, overstromingen en brand. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gehouden indien derden niet of niet tijdig hun verplichting jegens de Verkoper nakomen en hierdoor de Verkoper niet of niet tijdig kan leveren.

Artikel 12 : Nietigheid - Vernietigbaarheid

Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 13 : Toepasselijk recht – Geschillen

Op de overeenkomsten en eventuele rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de afnemer is uitsluitend Frans recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de verkoper en de afnemer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Roubaix-Tourcoing.

The Green Web Foundation